• در هر مرحله میتوانید امکانات مورد نیاز خود را انتخاب نموده تغییرات قیمتی را ملاحظه نمایید
  • ما در اجرا و طراحی ایده های جدید هیچ گونه محدودیتی نداریم لذا اگر نیازمند امکان خاصی بودید که در فهرست امکانات درنظر گرفته شده وجود نداشت میتوانید با ما تماس بگیرید
  • تمامی سایت های طراحی شده دارای 1 ماه پشتیبانی رایگان میباشد
  • قیمت نهایی پس از جلسات حضوری در هنگام انعقاد قرارداد مشخص میشود
  • برای مشاهده مراحل انجام هر پروزه میتوانید ابتدا از اینجــا آن را مطالعه فرمایید
نامتوضیحات کوتاهانتخابقیمتمجموع
1. نوع وب سایت
1200000 تومان 0 تومان
3200000 تومان 0 تومان
3200000 تومان 0 تومان
جمع در زیر مجموعه ها "1. نوع وب سایت" : 0 تومان
نامتوضیحات کوتاهانتخابقیمتمجموع
2. امکانات پایه
200000 تومان 0 تومان
100000 تومان 0 تومان
200000 تومان 0 تومان
120000 تومان 0 تومان
80000 تومان 0 تومان
100000 تومان 0 تومان
400000 تومان 0 تومان
جمع در زیر مجموعه ها "2. امکانات پایه" : 0 تومان
نامتوضیحات کوتاهانتخابقیمتمجموع
3. امکانات مشترک
60000 تومان 0 تومان
150000 تومان 0 تومان
120000 تومان 0 تومان
80000 تومان 0 تومان
150000 تومان 0 تومان
50000 تومان 0 تومان
35000 تومان 0 تومان
50000 تومان 0 تومان
45000 تومان 0 تومان
45000 تومان 0 تومان
40000 تومان 0 تومان
50000 تومان 0 تومان
جمع در زیر مجموعه ها "3. امکانات مشترک" : 0 تومان
نامتوضیحات کوتاهانتخابقیمتمجموع
4. امکانات تخصصی
400000 تومان 0 تومان
140000 تومان 0 تومان
350000 تومان 0 تومان
130000 تومان 0 تومان
300000 تومان 0 تومان
150000 تومان 0 تومان
100000 تومان 0 تومان
مناسب سایت خبری
180000 تومان 0 تومان
مناسب سایت خبری
190000 تومان 0 تومان
مناسب سایت خبری
300000 تومان 0 تومان
مناسب سایت خبری
400000 تومان 0 تومان
مناسب سایت خبری
1100000 تومان 0 تومان
مناسب پرتال سازمانی
2200000 تومان 0 تومان
مناسب پرتال سازمانی
160000 تومان 0 تومان
مناسب پرتال سازمانی
400000 تومان 0 تومان
مناسب پرتال سازمانی
1100000 تومان 0 تومان
جمع در زیر مجموعه ها "4. امکانات تخصصی" : 0 تومان
نامتوضیحات کوتاهانتخابقیمتمجموع
5. امکانات پیشنهادی
140000 تومان 0 تومان
180000 تومان 0 تومان
80000 تومان 0 تومان
90000 تومان 0 تومان
جمع در زیر مجموعه ها "5. امکانات پیشنهادی" : 0 تومان
نامتوضیحات کوتاهانتخابقیمتمجموع
6. گواهینامه SSL
یکساله برای یک دامین
660000 تومان 0 تومان
یکساله برای یک دامین
1250000 تومان 0 تومان
یکساله برای یک دامین
900000 تومان 0 تومان
یکساله برای یک دامین
2100000 تومان 0 تومان
یکساله برای یک دامین
2800000 تومان 0 تومان
جمع در زیر مجموعه ها "6. گواهینامه SSL" : 0 تومان
نامتوضیحات کوتاهانتخابقیمتمجموع
7. چندزبانه
0 تومان 0 تومان
300000 تومان 0 تومان
600000 تومان 0 تومان
900000 تومان 0 تومان
جمع در زیر مجموعه ها "7. چندزبانه" : 0 تومان
نامتوضیحات کوتاهانتخابقیمتمجموع
8. پشتیبانی
یک سال از زمان عقد قرارداد
600000 تومان 0 تومان
یک سال از زمان عقد قرارداد
1000000 تومان 0 تومان
جمع در زیر مجموعه ها "8. پشتیبانی" : 0 تومان
نامتوضیحات کوتاهانتخابقیمتمجموع
9. SEO
شروع قیمت از ماهیانه
500000 تومان 0 تومان
جمع در زیر مجموعه ها "9. SEO" : 0 تومان
جمع کل : 0 تومان